Automobilio nuomos sutarties sąlygos

AUTOMOBILIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

Pagal šią sutartį NUOMOTOJAS išnuomoja sutartyje nurodytą transporto priemonę, toliau Automobilis, NUOMININKUI pagal šias nuomos sutarties sąlygas. Minimalus nuomos (apmokestinamas) terminas - 24 valandos (viena para).

Nuomininkas ir Nuomotojas toliau Sutartyje vadinamos Šalimis.

NUOMININKAS, pasirašydamas šią Automobilio nuomos sutartį, pareiškia ir patvirtina, kad jam žinoma, jog visi sutartyje nurodyti jo asmens duomenys naudojami išimtinai Automobilio nuomos sutarties vykdymo tikslais. NUOMOTOJAS įsipareigoja gautus iš NUOMININKO ir sutartyje naudojamus asmens duomenis saugoti ir tvarkyti vadovaujantis bendruoju Europos Sąjungos duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679.

 

1.SUTARTIES DALYKAS.

 

1.1.Šia Sutartimi NUOMOTOJAS, kurio nuolatinis verslas – automobilių nuoma, įsipareigoja suteikti už užmokestį Automobilį NUOMININKUI laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomos ir kitus pagal sutartį priklausomus mokesčius ir/ar baudas už sutarties sąlygų nesilaikymą.

1.2.NUOMININKAS, prieš sudarant Automobilio nuomos sutartį, NUOMOTOJUI pateikia galiojantį asmens pasą ar galiojančią asmens tapatybės kortelę ir galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti nuomojamą Automobilį. Šie reikalavimai galioja ir juridinio asmens įgaliotam asmeniui.

1.3.NUOMININKAS, pageidaujantis, kad Sutartyje būtų nurodytas antrasis vairuotojas, turintis teisę vairuoti išnuomotą Automobilį, privalo NUOMOTOJUI suteikti šią informaciją: antrojo vairuotojo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą (jei pagal jo gyvenamąją vietą toks yra suteikiamas, asmens paso numerį, vairuotojo pažymėjimo numerį, vairavimo stažą). Sutartį pasirašęs NUOMININKAS patvirtina, kad visą atsakomybę dėl sutartyje nurodyto antrojo vairuotojo sutarties sąlygų nesilaikymo besąlygiškai prisiima pats NUOMININKAS.

1.4.Išnuomotą Automobilį turi teisę vairuoti tik Sutartyje nurodyti asmenys. Pažeidus šią sąlygą, visą su Automobilio naudojimu susijusią atsakomybę ir Automobiliui padarytą visą žalą prisiima NUOMININKAS.

 

2.AUTOMOBILIO PAĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS.

 

2.1.Sutarties sudarymo metu NUOMININKAS parašu patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su teikiamų paslaugų kaina ir visomis sutarties sąlygomis, gavo tvarkingą, geros techninės būklės Automobilį valdyti ir naudoti su visais papildomais priedais, įskaitant Automobilio dokumentus (techninį pasą, draudimo polisą) ir raktus.

2.2.NUOMININKAS Automobilį privalo grąžinti tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios išsinuomojo. Automobilis paimamas ir grąžinamas sutartyje nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje.

2.3.Jei sutartyje nenumatyta kitaip, Automobilis nuomojamas su pilnu kuro baku. Pasibaigus nuomos terminui NUOMININKAS Automobilį privalo grąžinti su pilnu kuro baku ir/arba ne mažesniu kiekiu nei buvo nurodyta sutartyje.

2.4.Nuomininkas, grąžindamas nešvarų Automobilį, sutinka, kad galimi nematomi pažeidimai būtų nustatyti nuplovus Automobilį, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Automobilio grąžinimo.

 

3.AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS.

 

3.1.NUOMININKAS patvirtina, kad jis sutinka su sąlyga, jog Automobilis negali būti eksploatuojamas ir naudojamas: mokamam keleivių pervežimui; automobilių arba priekabų vilkimui; lenktynėms; kontrabandinių prekių pervežimui; vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos ir/ar Europos Sąjungos įstatymai; nusikalstamiems veiksmams; trečiųjų asmenų, išskyrus asmenis, kurie nurodyti sutartyje; sportiniuose ir/ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių; šalyse, kurių nėra pažymėta sutartyje; važiavimui vietose, kur nėra Automobiliams skirtų kelių arba vietose, nepritaikytose važiuoti Automobiliui.

3.2.NUOMININKAS, kiekvieną dieną prieš važiuodamas Automobiliu, vizualiai privalo patikrinti padangų stovį Nuomininkas, naudodamasis Automobiliu, pastebėjęs, kad prietaisų skydelyje užsižiebė bent viena įspėjamoji geltona ir/ar raudona lemputė (išskyrus dėl kuro lygio bake), arba išgirdo pašalinius garsus, sklindančius iš Automobilio, privalo nedelsiant sustoti ir informuoti apie tai NUOMOTOJĄ. Automobilį toliau galima eksploatuoti tik gavus NUOMUOTOJO sutikimą.

3.3.Sugedus Automobiliui, tik sutarus su NUOMOTOJU, Automobilio remontas gali būti atliekamas tik NUOMOTOJO rekomenduotame servise.

3.4.NUOMININKUI negalint naudotis Automobiliu ilgiau nei 24 valandas dėl Automobilio gedimų, avarijos, sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo, kurie atsirado ne dėl NUOMININKO kaltės, NUOMOTOJAS, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje, turi per 24 val. suteikti NUOMININKUI pakaitinį/kitą Automobilį Lietuvos Respublikos ribose, šioje sutartyje suderintomis sąlygomis ir tvarka.

3.5. NUOMININKAS yra informuotas, kad Sutarties vykdymo tikslu ir NUOMOTOJO teisėto intereso (turto apsaugos užtikrinimo) tikslu, Automobilyje gali būti sumontuota GPS sistema, leidžianti nustatyti Automobilio buvimo vietą, ir dėl to neprieštarauja.

 

4.AVARIJA, VAGYSTĖ, KITI AUTOMOBILIO APGADINIMAI.

 

4.1.Įvykus eismo įvykiui, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą Automobiliui ar Automobilio vagystės atveju, NUOMININKAS visų pirma privalo imtis priemonių, galinčių sumažinti nuostolius. Taip pat NUOMININKAS privalo kuo skubiau, nedelsiant apie įvykį pranešti NUOMUOTOJUI tel. +370-686-00611 ir bendruoju pagalbos telefonu 112. NUOMININKAS privalo užpildyti įvykio deklaraciją ir pagal galimybes užsirašyti įvykio dalyvių, liudininkų kontaktinius duomenis arba gauti policijos pažymą apie įvykusį eismo ar kitą įvykį.

SVARBU: Pranešime būtina nurodyta, kur yra sugadintas Automobilis, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo vardas, pavardė, adresas, telefonas.

4.2.Policijos dokumentai, transportavimo įmonių pažymos - yra pagrindas gauti draudiminę išmoką bei apkaltinti trečiuosius asmenis dėl padarytos žalos NUOMOTOJO ir/ar NUOMININKO turtui.

4.3.NUOMININKUI draudžiama pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius NUOMOTOJĄ dėl padarytos žalos nuostolių atlyginimo.

4.4.Jeigu dėl eismo įvykio ar dėl kitos priežasties ne Lietuvos teritorijoje nėra galimybės naudotis Automobiliu, tokiu atveju NUOMININKUI pakaitinis automobilis užsienyje nėra suteikiamas, o visos išlaidos už Automobilio transportavimą iki NUOMOTOJO buveinės tenka NUOMININKUI.

 

5.AUTOMOBILIO DRAUDIMAS IR JO GALIOJIMO SĄLYGOS.

 

5.1.Išnuomotas Automobilis yra apdraustas pagal transporto priemonių draudimo taisykles, galiojančias Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje. Draudimą sudaro: Automobilio KASKO draudimas (draudimas dėl avarijos, vagystės ar trečiųjų asmenų kaltės), privalomas civilinės atsakomybės draudimas. Šalims susitarus, Vairuotojo atsakomybė eismo įvykio metu dėl apgadinto Automobilio gali būti sumažinama už papildomą mokestį. NUOMININKO atsakomybės sumažinimas negalioja, jeigu sugadinamas Automobilio interjeras, sugadinamos padangos, ratų diskai, stiklai, Automobilis buvo naudojamas tais atvejais, kai jį draudžiama naudoti.

5.2.Jeigu esant bet kokiam Automobilio apgadinimo ar vagystės atvejui, NUOMINIKAS tinkamai neįregistravo įvykio, neužpildė įvykio deklaracijos, neiškvietė policijos, jei tai buvo būtina, negavo policijos pažymos apie įvykį ar Automobilis buvo pavogtas kartu su Automobilio raktais ir/ar dokumentais draudimas negalioja. Tokiu atveju visa atsakomybė dėl atsiradusių apgadinimų ar vagystės tenka NUOMININKUI, t. y. visą NUOMOTOJUI padarytą žalą dėl Automobilio sugadinimo ar vagystės apmoka NUOMININKAS, netgi jei buvo sumažinta Nuomininko atsakomybė pagal sutartį.

5.3.Draudimo bendrovė nekompensuoja NUOMOTOJUI patirtų nuostolių, jei iš NUOMININKO LR įstatymų numatyta tvarka yra konfiskuojamas Automobilis (asmuo yra sulaikytas antrą kartą Automobilį vairavęs apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų). Tokiu atveju visa atsakomybė dėl NUOMOTOJUI padarytos žalos tenka NUOMININKUI.

5.4. Draudimas NEGALIOJA: negrąžintiems NUOMOTOJUI po nuomos Automobilio dokumentams, raktams, nepataisomai sugadintoms padangoms, ratų diskams, pažeistam priekiniam stiklui ir visais kitais atvejais, išvardintais šioje sutartyje.

 

6.APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR UŽSTATAS.

 

6.1.Prieš Automobilio perdavimą, pasirašius sutartį, Nuomininko kreditinėje kortelėje yra autorizuojamas mokėjimo užstatas (t. y. pinigai yra „užšaldomi“). Autorizuojama suma susideda iš Automobilio nuomos kainos visam laikotarpiui ir NUOMININKO atsakomybės (franšizė). Jeigu NUOMININKAS už Automobilio nuomą jau yra sumokėjęs išankstiniu mokėjimu, tokiu atveju prieš perduodant Automobilį yra autorizuojama NUOMININKO kreditinėje kortelėje tik atsakomybės dydis.

6.2.Į nuomos kainą įskaičiuota: Automobilio nuomos mokestis, draudimas, techninis aptarnavimas ir kiti mokėjimai, kurie numatyti sutartyje.

6.3.NUOMININKAS įsipareigoja besąlygiškai papildomai sumokėti NUOMOTOJUI pareikalavus:

6.3.1.nuomos mokestį už viršytą ridą, jei sutartyje nenumatyta kitaip;

6.3.2.mokestį už pratęstą nuomos terminą, jeigu Šalių sutarimu nuomos terminas yra pratęstas ir patvirtintas;

6.3.3.mokestį už trūkstamą kuro kiekį, jei NUOMININKAS grąžina Automobilį NUOMOTOJUI su trūkstamu kuro kiekiu, nei numatyta sutartyje;

6.3.4. kitus mokesčius už papildomas paslaugas;

6.3.5. sumą, kuria NUOMININKAS atsako už nuostolius, padarytus Nuomotojui;

6.3.6.baudas: a) už eismo įvykius, jei eismo įvykis įvyko dėl to, kad Nuomininkas (ar sutartyje numatytas kitas vairuotojas) buvo neblaivus ar dėl kitų įstatymui nusižengiančių veiksmų; b) už leistino greičio viršijimą ar kitus eismo įvykio pažeidimus, Automobilio parkavimo mokesčius;

6.3.7. visas Automobilio remonto išlaidas, kai apgadintas Automobilis NUOMOTOJUI grąžinamas nedalyvaujant NUOMOTOJO atstovui. Šiuo atveju pažeidimai yra fiksuojami Automobilio pasiėmimo metu arba per 3 darbo dienas, jei Automobilis grąžinamas nešvarus. Ši sutarties sąlyga galioja visais atvejais, jei Automobilis grąžinamas nešvarus ir defektų neįmanoma nustatyti Automobilio nenuplovus;

6.3.8. padengti Automobilio salono cheminio valymo išlaidas, jei po nuomos Automobilio salono nėra galimybės išvalyti sausuoju būdu;

6.3.9.baudas: a) už įvažiavimą į šalį, kurios nebuvo numatyta sutartyje; b) už tai, kad NUOMININKAS negrąžino laiku, Automobilio NUOMOTOJUI ir tinkamai, kaip numatyta šioje sutartyje, neinformavo jo apie sutarties pratęsimą.

6.4.Jeigu Automobilis grąžintas anksčiau nei numatyta sutartyje, nuomos mokestis už neišnaudotas nuomos dienas negrąžinamas.

6.5.NUOMININKAS, pasirašydamas sutartį, sutinka, kad sutarties sąlygų užtikrinimui ir mokestinės prievolės įvykdymui NUOMOTOJAS turi teisę visus mokėjimus ir mokesčius nuskaičiuoti nuo NUOMININKO kortelės sąskaitos ar nuo kitos sąskaitos.

6.6.Jeigu NUOMININKAS už suteiktas paslaugas nėra atsiskaitęs arba nepilnai atsiskaitęs su NUOMOTOJU ar NUOMOTOJUI įsiskolino dėl kitų priežasčių, tokiu atveju NUOMININKAS ne ginčo tvarka įsipareigoja apmokėti po 0,5 % (proc.) delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo įsiskolinimo sumos.

 

7.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS.

 

7.1.Nuomininkas, naudodamasis Automobiliu, privalo laikytis galiojančių kelių eismo taisyklių, šios nuomos Sutarties sąlygų ir Lietuvos Respublikos įstatymų.

7.2.Jeigu Automobilis NUOMOTOJUI grąžinamas viena valanda vėliau, bet ne daugiau kaip 24 valandos, negu numatyta sutartyje, NUOMININKAS įsipareigoja sumokėti NUOMOTOJUI kaip už papildomą dieną.

7.3.Jeigu Automobilis grąžinamas ne sutartyje numatytoje vietoje, NUOMININKAS įsipareigoja apmokėti NUOMOTOJUI išlaidas už Automobilio transportavimą į sutartyje numatytą vietą.

7.4.NUOMININKAS yra visiškai atsakingas už NUOMOTOJUI, NUOMOTOJO turtui ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą ir prisiima visą atsakomybę, jeigu:

7.4.1.draudimo kompanija pripažįsta įvykį ar įvykius nedraudiminiais ir neatlygina padarytų NUOMOTOJUI nuostolių;

7.4.2.dėl NUOMININKO kaltės oficialus eksploatuojamo Automobilio dileris neremontuoja Automobilio pagal Automobiliui teikiamas garantijas;

7.4.3.NUOMININKAS, eksploatuojant Automobilį, nekreipė dėmesio į iš Automobilio sklindančius pašalinius garsus ir toliau eksploatavo Automobilį, dėl ko Automobilis sugedo;

7.4.4.nesilaikė šios sutarties sąlygų;

7.4.5.naudojo techniškai netvarkingą Automobilį;

7.4.6.padarė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos;

7.4.7.į Automobilį buvo užpiltas netinkamas kuras;

7.4.8.buvo patirti nuostoliai dėl sugadintų padangų ir/arba ratų diskų;

7.4.9.po nuomos negrąžino Automobilio raktų ir/ar dokumentų. Tokiu atveju NUOMOTOJAS turi teisę nuo NUOMININKO nuskaičiuoti raktų ir/ar dokumentų dublikatų padarymo mokestį plius Automobilio nuomos mokestį iki 7 kalendorinių dienų, kol bus atstatyti/gauti (jei NUOMININKAS per klaidą juos išsivežė ir jų nepaliko) Automobilio raktai ir/ar dokumentai;

7.5. NUOMININKAS atsako Nuomotojui už Automobiliui padarytą žalą. Atsakomybės dydis pinigine išraiška lygus skirtumui tarp tikrosios žalos dydžio ir draudimo bendrovės kompensuoto žalos dydžio pagal Automobilio draudimo sutarties nuostatas. Papildomai, NUOMOTOJUI pareikalavus, NUOMININKAS sumoka už prastovos dienas, patirtas dėl Automobilio remonto už kiekvieną dieną iki momento, kol bus suremontuotas Automobilis. Nuomos kaina 1 dienai lygi NUOMININKO Automobilio nuomos tarifui, nurodytam sutartyje.

7.6.Jei Nuomininkas negrąžino Automobilio per 24 valandas po sutartyje nurodyto termino, nepranešė Nuomotojui ir nepratęsė Automobilio nuomos termino, kaip numatyta sutartyje, Nuomotojas kreipiasi į policiją dėl Automobilio pasisavinimo prieš Savininko valią. Nuomininkui yra žinoma ir jis pripažįsta, sutinka, kad jam bus taikoma baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 1.8.4.straipsnio 2 dalį ir ne ginčo tvarka privalės padengti Nuomotojo patirtus nuostolius iki Automobilio grąžinimo NUOMOTOJUI: priverstines nuomos prastovas ir/arba Automobilio vertę ar vertės kritimo nuostolius.

7.7.NUOMININKUI už pažeidimus ir/ar sutarties nesilaikymą yra taikomos baudos ar mokesčiai:

7.7.1.už pamestus automobilio dokumentus ar raktus – nuo 300,- € (trys šimtai eurų);

7.7.2.už sugadintą kiekvieną padangą – nuo 150,- € (vienas šimtas penkiasdešimt eurų);

7.7.3.už rūkymą Automobilio salone – 200,- € (du šimtai eurų), plius už kiekvieną pradegintą sėdynę ar bet kokią kitą interjero detalę – po 300,- € (trys šimtai eurų);

7.7.4.grąžinus Automobilį trūkstamu kuro kiekiu, už kiekvieną trūkstamą kuro litrą bus taikomas koeficientas 1,5 nuo užpilto kuro kainos plius 15,- € (penkiolika eurų) bako užpylimo mokestis;

7.7.5.žiemos metu (nuo lapkričio iki gegužės) už pamestą ar sulaužytą ledo grandiklį ir/ar šluotelę – 10,- € (dešimt eurų).

7.7.6.bauda 1‘000,- € (vienas tūkstantis eurų) už bylinėjimąsi, jei dėl žalos įrodymo šalys ginčą sprendžia teismuose;

7.7.7.administracinis mokestis už neapmokėtą parkavimą, pažeistas KET ar kitus pranešimus, mokestis 30,- € (trisdešimt eurų);

7.7.8. mokestis už salono cheminį valymą 150,- € (vienas šimtas penkiasdešimt eurų), jei Automobilio nėra galimybės išvalyti sausuoju būdu;

7.7.9.bauda sutarties sąlygų pažeidimą, kai įvažiuojamą į šalį, kurios nėra pažymėta sutartyje, 1000,- € (vienas tūkstantis eurų);

7.7.10.bauda už tinkamai nepratęstą sutartį, kai NUOMOTOJAS kreipiasi į policiją dėl Automobilio pasisavinimo prieš NUOMOTOJO valią, 500,- € (penki šimtai eurų).

7.8. NUOMININKAS įsipareigoja padengti NUOMOTOJUI patirtas visas remonto išlaidas Automobilio gedimams pašalinti pagal Automobilio gamintojo atstovo pateiktus įkainius per 5 darbo dienas po NUOMOTOJO pateikto motyvuoto prašymo kompensuoti patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl NUOMININKO kaltės.

7.9. NUOMININKAS už visus sutarties pažeidimus, baudas ir kitą atsakomybę, išvardintą sutarties sąlygose, privalo atlyginti NUOMOTOJUI ne ginčo tvarka.

7.10.NUOMOTOJAS neatsako:

7.10.1.už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu Automobiliu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai. Taip pat dėl pavėluoto Automobilio grąžinimo, jei Automobilio vėlavimo priežastis yra Automobilio gedimas, remontas ar kita. Tačiau Nuomotojas tokiu atveju, atsižvelgiant į galimybes, privalo skubiai suremontuoti Automobilį arba pasiūlyti NUOMININKUI kitą Automobilį.

7.10.2. už Nuomininko sveikatos būklę;

7.10.3.Už Automobilyje paliktus ar buvusius Nuomininko daiktus;

7.10.4. už nuostolius, padarytus tretiems asmenims, dėl Nuomininko ar jo įgalioto vairuotojo kaltės;

7.10.5. ir neprisiima jokios atsakomybės galimos autoavarijos atveju, taip pat neatlygins žalos vairuotojui ir/ar tretiesiems asmenims.

 

8.SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PRATĘSIMO SĄLYGOS

 

8.1.NUOMOTOJAS turi teisę anksčiau nurodyto sutartyje laiko vienašališkai nutraukti sutartį ir atsiimti Automobilį, jeigu:

8.1.1.NUOMININKAS nevykdo sutartyje nurodytų nuomos sąlygų ir iš esmės pažeidė Sutarties sąlygas;

8.1.2.Nuomininkui inicijuojama / pradedama bankroto ar restruktūrizavimo procedūra, NUOMININKO sąskaitos yra įšaldomos (taikomi apribojimai disponavimui) ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių NUOMININKAS negalės tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Šalių pasirašytą sutartį.

8.2.NUOMININKAS, šalių susitarimu, turi teisę pratęsti Automobilio nuomos sutartį.

8.3.Nuomos sutarties pratęsimas turi būti šalių patvirtintas raštu, nebent šalys susitaria kitaip. Priešingu atveju sutartis laikoma nepratęsta.

8.4.Jei Automobilis negrąžintas sutartu laiku, laikoma, kad nuomos mokestis skaičiuojamas iki to momento, kol Automobilis grąžinamas NUOMOTOJUI arba kompensuojami visi Nuomotojui padaryti nuostoliai.

 

9.BAIGIMOSIOS NUOSTATOS

 

9.1.Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuvių ar kita kalba, po vieną kiekvienai šaliai, kurie turi vienodą juridinę galią. Esant ginčams ir neatitikimams tarp lietuvių ar kitų kalbų teksto, teisinė pirmenybė teikiama tekstui lietuvių kalba.

9.2.Šiai sutarčiai ir visiems su ja susijusiems ar iš jos kilusiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė, bet pirmenybė teikiama šios sutarties sąlygoms.

9.3.Ginčai ir nesutarimai sprendžiami tarpusavio derybomis, o šalims nesutarus, kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, Klaipėdos miesto apylinkės teisme, o ieškinio sumai viršijant 50‘000,- € – Klaipėdos apygardos teisme, nepriklausomai nuo atsakovo registracijos ar gyvenamosios vietos.

9.4.Bet kurie šios sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik jei yra atlikti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

MŪSŲ KLIENTAMS

pagalba 24/7

vertinantiems mūsų kokybiškus
ir patikimus automobilius